Sara Luckey Studio | Anita & Bonnie - Southampton Village Hall, Southampton, NY